Het bestuur heeft het buitengewone genoegen om u hierbij uit te nodigen voor de:

Zevenentwintigste Algemene Ledenvergadering
van de Schutterij van de Clingelbeeck.

Deze Ledenvergadering zal worden gehouden op:

MAANDAG 19 maart 2018;
In het Oolgaardthuis
Klingelbeekseweg 19 te Arnhem;
Aanvang om 19.30 uur.

 

Tijdens deze Ledenvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen over het afgelopen Schuttersjaar en de plannen voor het komend jaar voorleggen.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2017 (Bijlage -1-)
Hierbij zullen de notulen van de vijfentwintigste ledenvergadering worden vastgesteld. Deze worden u als bijlage bij deze agenda toegestuurd.

3. Verslag afgelopen periode
Er zal een beeldend verslag worden gedaan van de activiteiten en gebeurtenissen van het
afgelopen jaar.

4. Toetreding nieuwe schutters
De volgende aspirantleden hebben zich aangemeld.
Andreas Bentinck
Ivo van der Zanden
Sascha Roosen
Het bestuur draagt hen voor als lid, omdat zij voldoen aan de statutair gestelde voorwaarden.

 

5. Financieel verslag (Bijlage -2-)
5.1 Financieel verslag over 2017;
5.2 Verslag kascommissie over 2017;
5.3 Begroting 2018;
5.4 Vaststellen van de contributie en donateurschap voor 2018
5.5 Benoeming nieuwe kascommissie.

6. Bestuursmutaties
De enthousiaste Sascha Roosen draait al een half jaar mee als kandidaat bestuurslid. Het bestuur beveelt haar bestuurslidmaatschap van harte aan.

7. Mededelingen van het bestuur
7.1 Het Buurthuisje. Al voor de officiële opening heeft de schutterij tijdens het koningschieten gebruik gemaakt van het buurthuisje. De officiële opening, verricht door wijkwethouder Ine van Burgstede heeft in october plaats gevonden.
Hoe nu verder?
7.2 Gebruik van foto’s op de website.
Resultaat brief aan de leden
7.3 Stropdassen en speldjes
Het is mogelijk om deze avond een stropdas met het mooie logo van de schutterij aan te schaffen. De uiterst scherpe kostprijs bedraagt E 16,-
Ook is de voorraad zilveren speldjes van het Schutterslogo aangevuld. Een gepolijst zilveren speldje kost E 40,- (kostprijs)
7.4 WhatsApp groep
Om een snelle communicatielijn met de leden mogelijk te maken stelt het bestuur voor om een besloten WhatsApp groep in te stellen. (alleen voor leden van de schutterij)
7.5 Activiteitenprogramma 2018
Het bestuur staat open voor suggesties van de leden maar komt alvast met een eigen voorstel.

8. Rondvraag

9. Sluiting van de vergadering

Pauze
Met hapje en drankje

Film Limburgia (met onze nieuwe koninsketting in de hoofdrol)
Na een inleiding over het ontstaan van deze film wordt de film vertoond.
Limburgia is een kleine Limburgse schutterij.

 

Het bestuur hoopt u op 19 maart te ontmoeten op deze jaarlijkse vergadering. Een avondvullend programma, samen met een hapje en een drankje. Een mooie opkomst is een teken van betrokkenheid en voor het bestuur een waardevol signaal van de leden.

Namens het bestuur,

Meindert Rudolphi - Voorzitter

Geen evenementen
04.jpg